Tin nóng
04.08.2014
Sáng ngày 01-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 (ảnh). Đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Hoàng Sa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, trình bày báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2014, nêu rõ: Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị các cấp tiếp tục có sự chuyển biến nâng lên. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các cấp đã bám sát tình hình các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn, phối hợp, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ, thường trực và các cấp ủy nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác dân vận; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác vận động quần chúng, vận động thanh niên, công nhân, công tác dân tộc, tôn giáo. Các cấp, các ngành tích cực thực hiện Nghị quyết số 25, quán triệt triển khai các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; hoạt động của các cấp các ngành, các cơ quan trong Khối Dân vận các cấp đã bám sát vào trọng tâm, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng phát động, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và an sinh xã hội ở địa phương, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vừa tạo ra uy tín, tác dụng, góp phần chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng hướng về cơ sở; đẩy mạnh việc đa dạng hóa công tác vận động quần chúng, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên, hội viên; tích cực chăm lo quyền lợi, đời sống đoàn viên, hội viên, từ đó làm cho đoàn viên, hội viên đồng tình và gắn bó hơn với tổ chức. Công tác dân vận chính quyền và các lực lượng vũ trang được quan tâm hơn và đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh góp phần tích cực trong công tác dân vận của Đảng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2014, cụ thể như: Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dận vận trong tình hình mới” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp tập trung tổ chức triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền chuyên mục “Công tác dân vận”, chuyên mục “Dân hỏi chính quyền trả lời”… Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày vì người nghèo”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, cả nước hướng về biển, đảo. Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”…

Phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi tình hình trong nhân dân, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp, nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phối hợp với cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt lễ Sen Đol-ta, Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer; lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo, Tin lành. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc nghèo an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 2152
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan