Tin nóng
07.06.2018
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các luật có liên quan, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX tiếp tục phát huy, kế thừa thành tựu của các khóa trước, không ngừng nghiên cứu đổi mới về nội dung và phưong thức hoạt động, cụ thể như sau:
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh

Thứ nhất, tổ chức duy trì thành nề nếp họp Đảng đoàn HĐND trước các kỳ họp HĐND để nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn cho kỳ họp; nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và những khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến của Đảng đoàn, nhất là những vấn đề lớn, phức tạp. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, định hướng để đại biểu HĐND thảo luận, tranh luận, chất vấn vào những vấn đề trọng tâm. Từ đó, các kỳ họp được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi, đúng luật định, được đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh đánh giá cao.

Thứ hai, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận, HĐND tỉnh tiếp tục gộp 02 kỳ họp (kỳ họp chuyên đề về ngân sách và kỳ họp thường lệ cuối năm) thành 01 kỳ họp và tổ chức trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. Thực hiện chủ trương trên, vẫn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật là HĐND tỉnh quyết định ngân sách trước ngày 10 tháng 12 năm hiện hành; mặt khác tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức, được đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp đồng tình cao. Nét mới trong kỳ họp là bỏ phần nội dung triển khai các văn bản luật; báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội giao cho Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp các Ban khác của HĐND thẩm tra; các báo cáo dài chỉ trình bày tóm tắt, báo cáo nguyên văn gửi cho đại biểu tự nghiên cứu; trình bày các tờ trình theo hướng thuyết trình dự thảo nghị quyết HĐND; Chủ tịch HĐND trực tiếp điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND... Việc điều hành kỳ họp của Chủ tọa linh hoạt, khoa học, đúng luật định, có gợi mở, tham gia cùng với đại biểu chất vấn những vấn để bức xúc, đặt vấn đề đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, làm cho không khí phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri tỉnh nhà. 

Thứ ba, các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND được tăng cường. Để có cơ sở cho công tác thẩm tra, giám sát tại kỳ họp, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát ngoài kỳ họp. Hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp của Thường trực, các Ban của HĐND được quan tâm (mỗi năm tiến hành gần 30 cuộc giám sát, khảo sát). Công tác giám sát có cải tiến như tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, theo chuyên đề, vụ việc cụ thể bức xúc có nhiều ý kiến cử tri đặt ra, quan tâm đến việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Qua đó, hoạt động giám sát đã tác động tích cực đến việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND, giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương, bảo đảm việc thi hành quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND đề ra. Ngoài ra, còn tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi tiến hành giám sát, khảo sát tại địa phương.

Thứ tư, công tác tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm: Đã phối hợp tổ chức khá tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo tại các kỳ họp HĐND; chỉ đạo truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi giám sát, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Đa số đại biểu HĐND thực hiện tốt trách nhiệm tiếp xúc cử tri để thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với từng vùng, từng khu dân cư và cụm dân cư. Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND đã trả lời nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại các kỳ họp HĐND; giao cho các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; đôn đốc, kiểm tra, xem xét việc giải quyết những kiến nghị của cử tri đặt ra. Sự phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố khá chặt chẽ.  

Thứ năm, từ thực tiễn hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất trong toàn tỉnh đối với các Tổ đại biểu là sau tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ HĐND phải tổ chức cuộc họp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các ban, ngành có liên quan để báo cáo lại ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét, giải quyết và trả lời những ý kiến của cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền của địa phương, những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên thì chuyển lên trên xem xét, giải quyết. Kết quả là nhiều Tổ đã thực hiện chủ trương trên, những ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời giải quyết ngay tại địa phương, cơ sở; khắc phục được tình trạng đùn đẩy lên cấp trên, lòng tin của cử tri đối với đại biểu HĐND được củng cố và tăng cường.

Thứ sáu, việc thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương được nâng lên. Các hoạt động gần dân, công khai, dân chủ được chú trọng như: Tuyên truyền về kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mời đại diện cử tri tham dự kỳ họp thường lệ, tham gia tiếp dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... Công tác tiếp dân được HĐND, Thường trực và đại biểu HĐND quan tâm, phân công cán bộ thường xuyên tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Thường trực HĐND và Trưởng ban Pháp chế tiếp công dân định kỳ hàng tháng với UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài. Từ đó, nhân dân ngày càng tin tưởng và quan tâm đến hoạt động của HĐND.

 

Qua hơn 01 năm hoạt động, HĐND tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tích cực đổi mới phương thức và nội dung hoạt động để từng bước thực hiện có hiệu quả vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân./.                                                                                                                                                                                                                                   Tin và ảnh: Trần Quốc Việt

 
Số lần đọc: 1626
Website Kiên Giang
Tin liên quan