Tin nóng
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê
Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư