Tin nóng
26.06.2024
Để các thông tin về cơ chế, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được phổ biến rộng rãi tới công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; các nội dung đã được trả lời về cơ chế chính sách tại Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://phananh.moha.gov.vn, cũng như sự phản hồi thông tin, đóng góp ý kiến chuyên môn và thực tế thực hiện cơ chế chính sách giúp Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tốt hơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3530/BNV-TTTT ngày 20/6/2024 của Bộ Nội vụ về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo (đính kèm). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến: Đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, cụ thể:
1. Tuyên truyền, phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp quét mã QR code Zalo OA của Bộ Nội vụ (Phụ lục kèm theo Văn bản số 3530/BNV-TTTT ngày 20/6/2024 của Bộ Nội vụ) để tham gia theo dõi hoặc quan tâm.
2. Đặt mã QR code Zalo OA của Bộ Nội vụ ở Bộ phận Một cửa, trang chủ Website; Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và quan tâm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết, thực hiện.

 PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số 3530 /BNV-TTTT ngày 20/6/2024)

Tải về: - Công văn Số: 3530 /BNV-TTTT của Bộ Nội vụ V/v truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo;

            - Công văn Số: 5740 /VP-NC của Ủy Ban tỉnh Kiên Giang V/v truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo;

Số lần đọc: 70
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan