Tin nóng
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 9 năm 2022 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2021 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +38,71
Kim ngạch Xuất khẩu +67,83
Kim ngạch Nhập khẩu +92,31
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +4,60
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +51,85
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +34,32
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -10,92
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +73,81