Tin nóng
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 12 năm 2022 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2021 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +18,28
Kim ngạch Xuất khẩu +1,01
Kim ngạch Nhập khẩu +2,3
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +4,56
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) -8,29
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -14,2
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +61,23
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +0,54