Tin nóng
Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
42/QĐ-CTK 30/5/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 1686905315QD CONG KHAI TC 2022.pdf
695/TCTK-KHTC 26/05/2020 Công văn V/v Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 1592469606HD su dung kinh phi dieu tra NTNNGK2020.pdf
1006/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quyết định Quyết định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố 1592467122QD 1006-TCCB.pdf
1007/QD-TCTK 20/05/2020 Quyết định Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1592468651QD 1007-TCCB.pdf
888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 1488523684888_QD_TCTK.pdf
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 148844337854_2016_QD-TTg.pdf
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 148844444743_2016_QĐ_TTg.pdf
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 148758034097_2016_NĐ-CP.pdf
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 148758040295_2016_NĐ-CP.pdf
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê 148758046594_2016_NĐ-CP.pdf
109/2016/TT-BTC 30/06/2016 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (Thông tư 109_2016 Thay thế Thông tư 53 va 58 về điều tra thống kê) 1488446400Thong tu 109_2016_BTC.pdf
89/2015//QH13 23/11/2015 Luật Luật Thống kê 1487581278luattk2015.pdf
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê 138310270179_2013_ND_CP.pdf
13/QĐ-TCTK 07/01/2013 Quyết định Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 1359366788CV 13_QD TCTK nam 2013.pdf
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 1488445182Nghi dinh Quy dinh ve cq duoc giao thhien chuc nang thtra.CV01.pdf
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 137834230901.2011.TT.BNV.doc
45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Quyết định Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê 1488443765Phu cap nghe.pdf
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Thông tư Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 148844392367. TT 03-2008-TT-BNV 03-6-2008 (D mi).pdf
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Nghị định NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 1359312533NDLUATTHONGKE1.doc
04/2003/QH11 17/06/2003 Văn bản pháp lý LUẬT THỐNG KÊ 135936366004-Luat thong ke.doc
04/2003/QH11 17/06/2003 Luật Statistics Law 1359363704Luat Thong Ke English.doc