Tin nóng
26.02.2024
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 02 năm 2024 giảm 27,35% so với tháng trước và giảm 5,23% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2024 tăng 18,18% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 02 năm 2024 giảm 27,35% so với tháng trước và giảm 5,23% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2024 tăng 18,18% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 02 năm 2024 bằng 75,40% so với tháng trước và bằng 78,51% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2024 bằng 92,49% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 02 năm 2024 bằng 87,52% so với tháng trước và bằng 71,43% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 02 năm 2024 tăng 1,25% so với tháng trước và giảm 2,22% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2024 giảm 3,30% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 02 năm 2024

        - Khai Thác đá:                   275 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 6.250 Tấn

        - Xay xát gạo:                     206.982 Tấn

        - Bột cá:                              5.489 Tấn

        - Bia                                    2.000 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             283 Ngàn cái

        - Giày da:                            4.199 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.000 M3

        - Xi măng:                           325.540 Tấn

        - Clinker:                             125.400 Tấn

        - Điện thương phẩm:           277.520 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           156.285 Tấn

        - Nước máy:                        4.390 Ngàn M3  

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 02 năm 2024 đạt 7.370 tỷ đồng tăng 0,37% so với tháng trước và tăng 21,73% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2024 đạt 14.713 tỷ đồng, tăng 16,05% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 02 năm 2024 đạt 73,211 triệu USD giảm 6,04% so với tháng trước và tăng 87,24% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng đạt 151,129 triệu USD tăng 201,91% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 02 năm 2024 đạt 11,97 triệu USD giảm 1,34% so với tháng trước và tăng 3,91% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng 2024 đạt 24,103 triệu USD tăng 4,48% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 01 năm 2024 tăng 1,15% so với tháng trước và tăng 4,93% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 02 tháng tăng 4,66% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 128
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan