Tin nóng
27.12.2022

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 12 năm 2022 tăng 5,09% so với tháng trước và giảm 6,05% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 12 tháng năm 2022 tăng 13,56% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 12 năm 2022 tăng 5,09% so với tháng trước và giảm 7,46% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 12 tháng năm 2022 tăng 13,03% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 12 năm 2022 bằng 96,86% so với tháng trước và bằng 159,51% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 12 năm 2022 tăng 1,67% so với tháng trước và tăng 2,71% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 12 tháng năm 2022 tăng 27,51% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 12 năm 2022

        - Khai Thác đá:                   1.940 Ngàn M3                  

        - Thuỷ sản đông:                 2.412 Tấn

        - Xay xát gạo:                     200.000 Tấn

        - Bột cá:                              7.696 Tấn

        - Bia:                                   9.289 Ngàn lít

        - Giày da:                            3.700 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          11.500 M3

        - Xi măng:                           466.533 Tấn

        - Clinker:                             203.125 Tấn

        - Điện thương phẩm:           295.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           180.560 Tấn

        - Nước máy:                        4.389 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 12 năm 2022 đạt 11.505,35 tỷ đồng tăng 1,47% so tháng trước và tăng 10,23% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 12 tháng đạt 131.632,44 tỷ đồng tăng 22,57% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 12 năm 2022 đạt 70,01 triệu USD tăng 20,44% so tháng trước và tăng 10,51% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 12 tháng đạt 802 triệu USD tăng 9,71% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 12 năm 2022 đạt 14,79 triệu USD, tăng 31,12% so với tháng trước và tăng 58,52% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 12 tháng đạt 155 triệu USD, tăng 24% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 12 năm 2022 bằng 99,90% so với tháng trước và tăng 4,25% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 12 tháng tăng 3,96% so cùng kỳ năm trước.

 

Số lần đọc: 449
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan