Tin nóng
30.01.2023

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 01 năm 2023 giảm 20,25% so với tháng trước và giảm 8,29% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 01 tháng năm 2023 giảm 8,29% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 01 năm 2023 giảm 16,1% so với tháng trước và giảm 14,2% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 01 tháng năm 2023 giảm 14,2% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 01 năm 2023 bằng 99,09% so với tháng trước và bằng 161,23% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 01 năm 2023 tăng 0,95% so với tháng trước và giảm 0,54% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 01 tháng năm 2023 giảm 0,54% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 01 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   306 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 6.777 Tấn

        - Xay xát gạo:                     166.676 Tấn

        - Bột cá:                              5.625 Tấn

        - Bia:                                   4.593 Ngàn lít

        - Giày da:                            2.695 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          8.500 M3

        - Xi măng:                           435.500 Tấn

        - Clinker:                             140.350 Tấn

        - Điện thương phẩm:           280.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           150.922 Tấn

        - Nước máy:                        4.003 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 01 năm 2023 đạt 12.277,05 tỷ đồng tăng 6,6% so tháng trước và tăng 18,28% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 01 tháng đạt 12.277,05 tỷ đồng tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 01 năm 2023 đạt 64,04 triệu USD giảm 10,24% so tháng trước và tăng 1,01% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 01 tháng đạt 64,04 triệu USD tăng 1,01% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 01 năm 2023 đạt 12 triệu USD, giảm 9,09% so với tháng trước và tăng 2,3% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 01 tháng đạt 12 triệu USD, tăng 2,3% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 01 năm 2023 bằng 100,45% so với tháng trước và tăng 4,56% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 01 tháng tăng 4,56% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 329
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan