Tin nóng
25.04.2024

 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 tại Quyết định số 240/QĐ-TCTK ngày 19/3/2024 về việc thay thế Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê ban hành tại Quyết định số 1409/QĐ-TCTK ngày 27/12/2023, Tổng cục Thống kê hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền ngày Thống kê Việt Nam (06/5/2024).

Tải về: Công văn số 696 /TCTK-VPTC của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn tuyên truyền ngày Thống kê Việt Nam 

 

Số lần đọc: 119
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan