Tin nóng
06.07.2015
Ngày 01/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai các văn bản về phát triển bền vững và thông qua báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2015.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì cuộc họp.

Đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng là 8,5%, thu nhập bình quân đầu người là trên 3.000 USD; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp, theo tỷ trọng 40,33% - 23,38% - 36,28%; hàng năm tạo việc làm cho từ 33.000 - 35.000 người, tỷ lệ qua đào tạo chiến 66,6%; 70/118 xã và 07 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phải nắm rõ mục tiêu phát triển bền vững: Kinh tế phát triển cao và bền vững gắn với tiến bộ, công bằng xã hội bằng các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo môi trường sinh thái, tạo không gian sống cho cộng đồng dân cư; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Phát triển bền vững phải diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thông qua các hoạt động thiết thực về kinh tế, văn hóa, môi trường, quốc phòng an ninh. Trong quá trình phát triển, phải sử dụng nguồn lực có hiệu quả. Đồng thời, phải nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, thay đổi trong cách nghĩ, cách làm để góp phần phát triển bền vững. Đối với khoa học, công nghệ, cần đầu tư có trọng điểm, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm cao, giá thành thấp, tạo thị trường mang tính cạnh tranh và bền vững./.

Đỗ Quỳnh

Số lần đọc: 1694
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan