Tin nóng
04.03.2015
Ngày 11/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND - Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng và thay thế các Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh. Sau đây xin giới thiệu một số điểm mới của quy định…
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết và bình bầu thi đua năm 2014 - Cụm thi đua số 3

Về phạm vi điều chỉnh bổ sung quy định “việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến các cấp”; đối tượng áp dụng có bổ sung “hộ gia đình”. Về nguyên tắc khen thưởng, có quy định cụ thể tỷ lệ khen thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm bằng hình thức Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên là “15% trong tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, địa phương, đơn vị đó”.

Về hình thức, phạm vi, nội dung tổ chức phong trào thi đua, quy định cụ thể: Thi đua theo chuyên đề, theo đợt do các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phát động có thời gian 01 năm trở lên phải đăng ký và được Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đồng ý bằng văn bản, trên cơ sở đó khi tổng kết đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Về tổ chức cụm, khối thi đua thực hiện theo quy định, tuy nhiên tùy tình hình thực tế nếu cần Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có quyết định thay đổi việc chia cụm, khối thi đua cụ thể.

Về Hội đồng Thi đua- Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến các cấp, Quy định lần này quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, số lượng và thành phần của Hội đồng từng cấp nhằm nâng cao trách nhiệm và hoạt động có hiệu quả hơn.

Về danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua có quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” có thể quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Khoản 2 Điều 12).

Về đối tượng được xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng”, Quy định bổ sung thêm một số đối tượng được xét, theo đó các tập thể như: Đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập trực thuộc chi cục thuộc sở, ngành cấp tỉnh; trạm y tế cấp xã, phòng khám đa khoa khu vực.

Bổ sung quy định đăng ký và xét đề nghị danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho công nhân, nông dân, người lao động được thực hiện như sau: Đối với công nhân, đăng ký danh hiệu và bình xét danh hiệu từ xí nghiệp, phòng, phân xưởng và tương đương thuộc doanh nghiệp; Đối với nông dân, đăng ký danh hiệu và bình xét danh hiệu theo ấp; cá nhân đề nghị danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải được 70% đại diện hộ gia đình trong Tổ nhân dân tự quản cùng cư trú tán thành (Khoản 5 Điều 12).

Bổ sung một khoản về tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh như sau: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho các đơn vị, địa phương đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động được đánh giá bình chọn là đơn vị dẫn đầu khi sơ kết, tổng kết từ 3 năm trở lên (trừ trường hợp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) (Khoản 2 Điều 13).

Quy định giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quy định mức đóng góp cụ thể về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội của các gia đình để được xét tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (Khoản 3 Điều 14).

Quy định rõ tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên (Khoản 2 Điều 15), đồng thời quy định tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh ở một số lĩnh vực như: Cứu người, bảo vệ tài sản Nhà nước và nhân dân, gương người tốt việc tốt; gương tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn xã hội,...; Đạt các giải cao: Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi, hội thi từ cấp tỉnh trở lên. Riêng học sinh giỏi, cấp quốc gia: Giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương huy chương Vàng, Bạc, Đồng); cấp khu vực: Giải Nhất, Nhì (hoặc tương đương huy chương Vàng, Bạc, Đồng); Cấp tỉnh: Giải Nhất, đỗ thủ khoa (hoặc tương đương huy chương Vàng); Tập thể có đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc vận động đóng góp giá trị từ 400 triệu đồng trở lên; Cá nhân có đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện có giá trị từ 75 triệu đồng trở lên hoặc vận động đóng góp giá trị từ 150 triệu đồng trở lên.

Trường hợp tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn mức đóng góp hoặc vận động đóng góp bằng 60% tiêu chuẩn chung. Trường hợp đóng góp ngày công lao động thì quy đổi theo giá thông thường tại địa bàn thời điểm đóng góp lao động (Khoản 4 Điều 15).

Một trong những điểm mới cần chú ý đó là việc quy định quy trình bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, theo đó:

Thứ nhất, tập thể, cá nhân trình bày báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng, báo cáo sáng kiến, đề tài nghiên cứu (nếu đề nghị Chiến sĩ thi đua) trước tập thể đơn vị cơ sở (trừ khen thưởng đột xuất); tập thể đóng góp ý kiến và đối chiếu tiêu chuẩn để đề nghị hoặc không đề nghị (có thể bỏ phiếu). Nếu 2/3 cá nhân trong tập thể đồng ý đề nghị thì lập hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến cơ sở (danh hiệu Chiến sĩ thi đua);

Thứ hai, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến cơ sở thực hiện việc xét thi đua, xét công nhận sáng kiến, các trường hợp đạt thì trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng;

Thứ ba, trao quyết định và hiện vật khen thưởng.

Một điểm mới nữa đó là việc quy định cụ thể hồ sơ đề nghị khen thưởng, thời gian đề nghị khen thưởng và giải quyết hồ sơ, theo đó hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước được thực hiện theo cơ chế một cửa và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 1841
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan