Tin nóng
25.11.2015
Sáng ngày 24-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Trong, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt kết quả khá tốt. Tập trung triển khai, quán triệt tạo nên sự nhận thức sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung chỉ đạo đại hội. Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp được tổ chức với nhiều hoạt động, hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế sôi nổi của sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo chuẩn bị khá tốt việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện và nhân sự đại hội đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị khá chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy; chú trọng chất lượng và cơ cấu cấp ủy, tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cấp ủy viên khóa mới phần đông đạt yêu cầu, đặc biệt là cấp ủy viên cơ sở xã, phường, thị trấn có nâng lên đáng kể. Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đủ số lượng và đạt yêu cầu cơ cấu; việc thực hiện chủ trương thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; công tác chỉ đạo đại hội điểm được tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời để phổ biến nhân rộng. Việc chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả khá tốt, đạt được yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đảm bảo dân chủ, được dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2010-2015) “về kết nạp đảng viên” và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 “về kết nạp đảng viên”. Triển khai Công văn số 1146 ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Thực hiện các nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình thường xuyên gắn với tiếp tục kiểm điểm việc khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thấy được ưu điểm để phát huy, nhận ra hạn chế, khuyết điểm để ra sức khắc phục. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra;... Theo dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2015, đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải quán triệt và thực hiện đúng nội dung “Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức” năm 2015 theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, cụ thể như: Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hướng dẫn thực hiện. Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước giao cho Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định pháp luật. Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành trong tháng 12-2015.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và của cấp mình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành gắn với chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy khóa mới; quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp; phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ khóa mới. Lãnh đạo tốt việc bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ sau đại hội phù hợp với cơ cấu cấp ủy khóa mới và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, cấp ủy viên khóa trước không tái cử. Tăng cường công tác tư tưởng, ổn định tổ chức nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, đề ra kế hoạch thực hiện năm 2016, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chỉ đạo chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, phân tích chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ và khen thưởng năm 2015.

Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc căn cứ vào kế hoạch của Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên và tình hình thực tế của đảng bộ đề ra kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên đến năm 2020 ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức, triển khai quán triệt đến chi, đảng bộ cơ sở; chọn điểm để tập trung chỉ đạo rút kinh nghiệm. Các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp có trách nhiệm bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên theo ngành dọc. Phấn đấu hàng năm kết nạp 3.000 đảng viên trở lên, để trong nhiệm kỳ (2015-2020) toàn Đảng bộ kết nạp được từ 15.000 đảng viên trở lên. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% chi bộ ấp, khu phố, khu vực có chi ủy; 100% trưởng và 80% các chức danh ấp, khu phố, khu vực đều là đảng viên theo Đề án 03 ngày 08-3-2013 của Tỉnh ủy./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 3418
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan