Tin nóng
02.03.2021

Tổng điều tra kinh tế, là cuộc Tổng điều tra 5 năm 1 lần, được thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

 

Tổng điều tra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn diện của cả nước, sự phát triển của từng khối đơn vị kinh tế thế nào, của từng địa phương, khu vực.

 

Kết quả thu được từ Tổng điều tra là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, các địa phương xây dựng, đề ra các chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của cả nước, từng ngành và từng địa phương.

 

Cụ thể, dựa trên kết quả của Tổng điều tra có thể đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

 

Nội dung điều tra tập trung vào các nhóm thông tin sau:

 

- Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình hoạt động;

 

- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động;

 

- Thông tin về kết quả và chi phí SXKD;

 

- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin;

 

- Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên sâu về đơn vị điều tra.

 

Thời gian thu thập thông tin: Đối với doanh nghiệp, HTX từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021; Đối với hộ SXKD cá thể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ thu thập các thông tin cơ bản; điều tra chọn mẫu thu thập thông tin chuyên sâu về đối tượng điều tra.

 

Về phương pháp thu thập thông tin: Đối với doanh nghiệp/HTX, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021. Đối với hộ SXKD cá thể và đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng, điều tra viên đến từng đơn vị gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) phỏng vấn trực tiếp, kết hợp quan sát để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động.

 

Theo dự kiến công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế vào tháng 01/2022./.

 
Minh Ngọc
Số lần đọc: 1532
Website Kiên Giang
Tin liên quan