Tin nóng
21.11.2014
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1236/HD-UBND xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng và được áp dụng ngay trong năm 2014.
Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014 cho cán bộ huyện An Biên (Kiên Giang) - Ảnh: Hà Chiến

Theo đó, nội dung, điều kiện được công nhận sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu trong công tác thi đua, khen thưởng gồm: Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng. Điều kiện để công nhận sáng kiến: Không trùng với các sáng kiến đã được công nhận; có tính mới trong phạm vi cơ sở đó hoặc trong phạm vi cấp tỉnh; đã được áp dụng tại cơ sở hoặc cấp tỉnh làm tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác. Điều kiện công nhận đề tài nghiên cứu làm cơ sở xét công nhận danh hiệu thi đua: Đã được Hội đồng Khoa học cấp cơ sở, Hội đồng Khoa học, công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu, đánh giá mức độ ảnh hưởng; đề tài đã được áp dụng trong thực tế đem lại hiệu quả (có số liệu so sánh trước và sau khi áp dụng).

Thang điểm, phân loại sáng kiến và các trường hợp được xét đặc cách, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu: Về thang điểm được tính theo thang điểm 10, có phân theo mức độ sáng tạo và phạm vi áp dụng để chấm điểm, nếu đạt tổng số từ 6,0 điểm thì đạt, dưới 6,0 điểm thì không đạt (người đề nghị công nhận sáng kiến có thể tự chấm điểm). Có 4 trường hợp được xét đặc cách công nhận đạt sáng kiến, đề tài nghiên cứu phù hợp với nhiệm vụ được giao của đối tượng đề nghị công nhận (phải có hồ sơ chứng minh hợp lệ): Đạt giải nhất, nhì, ba trong hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, thể thao từ cấp tỉnh trở lên; được cấp Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động; được cấp Bằng tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và có đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, bộ, ban, ngành Trung ương trở lên đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đạt từ loại khá trở lên và được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Về phương pháp chấm điểm, công nhận: Cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua phải làm báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến, đề tài nghiên cứu theo mẫu quy định.

Đối với cấp tỉnh: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh thẩm định, đề xuất điểm chấm, phạm vi ảnh hưởng đối với sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học (hiệu quả áp dụng thực tiễn), sau đó tổng hợp trình ra Hội đồng Sáng kiến tỉnh để chấm điểm đồng thời bỏ phiếu kín; nếu đạt điểm chấm theo phân loại (đối với sáng kiến) và tỷ lệ phiếu công nhận từ 90% thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh trở lên thì sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu đó được công nhận; sau đó, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổng hợp tham mưu trình ra Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh bỏ phiếu kín cho các tiêu chuẩn, nếu đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên so với số thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh thì cá nhân đó đủ tiêu chuẩn; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, trình Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Đối với cấp cơ sở: Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở thực hiện chấm điểm đồng thời bỏ phiếu kín đối với sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu cấp cơ sở (đã được Hội đồng Khoa học cấp cơ sở nghiệm thu đạt từ khá trở lên được áp dụng thực tiễn có hiệu quả); nếu đạt điểm chấm theo phân loại (đối với sáng kiến) và tỷ lệ phiếu công nhận từ 70% thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở trở lên thì sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu đó được công nhận (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chứng nhận); sau đó tổng hợp trình ra Hội đồng Thi đua Khen thưởng cùng cấp bỏ phiếu kín cho các tiêu chuẩn, nếu đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 70% trở lên so với số thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng thì cá nhân đó đạt tiêu chuẩn “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Hội đồng Thi đua Khen thưởng trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân đó; đối với cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lập hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Ban Thi đua Khen thưởng) theo quy định.

Về thủ tục, hồ sơ xét công nhận chiến sĩ thi đua các cấp được thực hiện theo quy định hiện hành. Thời gian đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở khi kết thúc năm công tác hoặc năm học (đối với ngành Giáo dục và Đào tạo); thời gian đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Chiến sĩ thi đua toàn quốc chậm nhất đến hết tháng 02 hàng năm, ngành Giáo dục và Đào tạo hết tháng 7 hàng năm./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 2234
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan