Tin nóng
01.12.2017
Trong ngày 29 và 30/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Tại Kiên Giang, Hội nghị được truyền trực tiếp đến 21 điểm cầu, do các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 04 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Với mong muốn các cấp các ngành đạt được kết quả cao trong quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Hơn nữa, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà Nghị quyết đề cập…
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Trung ương triển khai quán triệt những quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Theo Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13-11-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu: Cấp ủy cấp tỉnh chủ trì xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Cấp ủy cấp huyện và cấp trực thuộc cấp huyện chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân… Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng phải tham gia đóng góp ý kiến về nội dung này trong sinh hoạt chi bộ. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1432
Website Kiên Giang
Tin liên quan