Tin nóng
25.03.2014
Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em đã ký quyết định phân bổ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2014 cho Quỹ Bảo hiểm y tế tỉnh Kiên Giang (do Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang quản lý) với tổng số tiền 171tỷ 951 triệu đồng…

Trong đó: Mua bảo hiểm y tế cho người nghèo là 48 tỷ 449 triệu đồng. Mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo 26 tỷ 444 triệu đồng và mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là 97 tỷ 58 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2014 đã được bố trí trong dự toán đầu năm.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển nguồn kinh phí đã được phân bổ trên vào Quỹ Bảo hiểm y tế Kiên Giang theo quy định./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1914
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan