Tin nóng
16.04.2015
Ngày 09/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng anh ninh năm 2015.
Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2014.

Theo đó, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 đã đề ra và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV và toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015, UBND tỉnh Kiên Giang phát động phong trào thi đua với chủ đề “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Kiên Giang chung sức, đồng lòng thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra”.

Mục đích là để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2014 và tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 của tỉnh và của từng địa phương. Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng xây dựng, phát triển những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong tỉnh. Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác.

Yêu cầu đặt ra là phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua yêu nước với các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2015 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng qui trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua; khắc phục những nội dung hoạt động còn có tính hình thức và bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng… Phong trào thi đua được sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đối tượng thi đua là các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 2 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Nội dung thi đua gồm:

Thứ nhất, thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, trọng tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về: Tăng trưởng kinh tế; tăng thu ngân sách; tăng kim ngạch xuất khẩu; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; giảm hộ nghèo; giảm tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư.

Thứ hai, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, kết hợp với các phong trào thi đua khác và nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng và trong cộng đồng dân cư nói chung.

Thứ ba, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đảm bảo ổn định, trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân.

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 10%; GDP bình quân đầu người đạt trên 53,74 triệu đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp 2%; thuỷ sản tăng 4,5%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 9,0%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 16,4%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 526 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.507 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xã hội 34.000 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 9,93%0; giảm tỷ lệ sinh 0,2%0; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 14%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,73% (giảm từ 1-1,5%); số lao động được giải quyết việc làm 33.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề 52%; số xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 18 xã; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85%. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, công tác gọi thanh niên nhập ngũ và công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Về tiêu chuẩn thi đua:

Đối với cụm, khối thi đua phải hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; nội bộ đoàn kết; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được cụm, khối thi đua bình bầu, suy tôn. Đối với tập thể ngoài khối thi đua và cá nhân, tùy theo thành tích đạt được để đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với hộ gia đình, tùy theo thành tích và mức đóng góp công sức, tiền của cho xã hội và địa phương để đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về giải pháp thực hiện bao gồm:

Một là, tổ chức cụm, khối thi đua  theo qui định của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh); từng cụm, khối thi đua xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua để triển khai thực hiện.

Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua yêu nước tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện lệch lạc, yếu kém để có biện pháp khắc phục.

Năm là, thực hiện tốt công tác đăng ký, ký kết thi đua; hoàn thành công tác sơ kết vào tháng 7 và tổng kết phong trào thi đua chậm nhất đến cuối tháng 12 năm 2015, bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng đúng qui định, kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao:

Thứ nhất, Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai thực hiện đạt kết quả.

Thứ hai, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và sơ, tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đúng quy định, đảm bảo chất lượng khen thưởng.

Thứ ba, giao Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh hướng dẫn cụm, khối thi đua cụ thể hóa tiêu chí thi đua theo quy định của UBND tỉnh và phù hợp với thực tế cụm, khối thi đua; có trách nhiệm theo dõi, chấm điểm thi đua nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; phối hợp cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể trong công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua, khen thưởng.

Thứ tư, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh phối hợp Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp, cung cấp số liệu thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; định kỳ tổ chức kiểm tra, uốn nắn những mặt còn khó khăn, hạn chế./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 1762
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan