Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thống kê thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. Có hai hình thức xử lý vi phạm hành chính về thống kê là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Tuy nhiên việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê sẽ được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới cho phù hợp với thời kỳ đổi mới của đất nước.

Số lần đọc: 1714
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan