Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

Người dân là đối tượng áp dụng Luật thống kê trên hai danh nghĩa:

1. Là đối tượng có nghĩa vụ cung cấp thông tin thống kê khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn để điều tra thống kê (Ví dụ: Chủ hộ hoặc các thành viên trong hộ có nhiệm vụ cung cấp những thông tin về mình, về gia đình mình trong các cuộc Tổng điều tra dân số; Điều tra biến động dân số; Điều tra lao động, việc làm; Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Điều tra mức sống dân cư; Điều tra y tế; Điều tra về trẻ em; và các cuộc điều tra khác). Trong các cuộc điều tra thống kê, người dân phải trả lời các câu hỏi trong phiếu điều tra thống kê cho điều tra viên thống kê hoặc ghi và gửi phiếu điều tra cho cơ quan thực hiện điều tra thống kê; việc cung cấp thông tin thống kê của người dân phải trung thực, đầy đủ và bảo đảm đúng thời gian đã được quy định, không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của Nhà nước. Người dân được giữ bí mật thông tin khi đã cung cấp và có quyền khiếu nại, tố cáo nếu thông tin cung cấp cho điều tra viên bị tiết lộ.

2. Là đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Người dân có quyền được thông tin về những chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội mà pháp luật quy định được phép công khai. Khi sử dụng thông tin thống kê thì người dân phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng thông tin thống kê như khi trích dẫn và sử dụng phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc thông tin.

Số lần đọc: 1601
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan