Tin nóng
17.10.2016

Trả lời:

Luật thống kê 2003 điều chỉnh hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê của hệ thống tổ chức thống kê nhà nước. Điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước do Chính phủ quy định.

Luật thống kê 2015 ngoài việc điều chỉnh hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước còn điều chỉnh hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Số lần đọc: 1237
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan