Tin nóng
26.03.2018

Trả lời:

1. Hệ thống thông tin thống kê cấp huyện phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của cấp huyện và hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh.

2. Hệ thống thông tin thống kê cấp huyện gồm:

a) Thông tin thống kê do cơ quan thống kê tập trung tại đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện;

b) Thông tin thống kê do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tại đơn vị hành chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, cung cấp cho cơ quan thống kê cấp huyện tổng hợp.

 

Số lần đọc: 1108
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan