Tin nóng
24.07.2017

Trả lời:

Người dân là đối tượng áp dụng Luật thống kê 2015 trong hai trường hợp:

1. Là đối tượng có nghĩa vụ cung cấp thông tin thống kê khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn để điều tra thống kê (Ví dụ: Chủ hộ hoặc các thành viên trong hộ có nhiệm vụ cung cấp những thông tin về mình, về gia đình mình trong các cuộc Tổng điều tra dân số; Điều tra biến động dân số; Điều tra lao động, việc làm; Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Điều tra mức sống dân cư; Điều tra y tế; Điều tra về trẻ em; và các cuộc điều tra khác). Trong các cuộc điều tra thống kê, người dân phải trả lời các câu hỏi trong phiếu điều tra thống kê cho điều tra viên thống kê hoặc ghi và gửi phiếu điều tra cho cơ quan thực hiện điều tra thống kê. Việc cung cấp thông tin thống kê của người dân phải trung thực, chính xác, đầy đủ và bảo đảm đúng thời gian đã được quy định, không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của nhà nước. Người dân được giữ bí mật thông tin khi đã cung cấp và có quyền khiếu nại, tố cáo nếu thông tin cung cấp cho điều tra viên bị tiết lộ.

2. Là đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Người dân có quyền được sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Số lần đọc: 1116
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan