Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở là các đơn vị cơ sở, nơi phát sinh thông tin ban đầu, gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp.

            2. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp là các cơ quan tổng hợp, có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các đơn vị cơ sở trực thuộc bao gồm:

            + Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

            + Các cơ quan thuộc hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát.

Số lần đọc: 1923
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan