Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            Tổ chức là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở có quyền và nghĩa vụ sau đây:

            - không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

            - Ghi chép, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê cơ sở;

            - Lập báo cáo thống kê cơ sở trung thực, chính xác, đầy đủ trên cơ sở các chứng từ và sổ ghi chép số liệu ban đầu; tính toán tổng hợp các chỉ tiêu đúng nội dung và phương pháp theo quy định của chế độ báo cáo thống kê cơ sở;

            - Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm quy định của pháp luật về chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

Số lần đọc: 1546
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan