Tin nóng
16.09.2018

Trả lời:

Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê (sau đây gọi chung là Nghị định số 94) quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng gồm:

1. Bộ chỉ tiêu thống kê về mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam;

2. Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia;

3. Bộ chỉ tiêu thống kê về nông thôn mới;

4. Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển nguồn nhân lực Việt Nam;

5. Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam;

6. Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng khác do Thủ tướng Chính phủ quy định và được xây dựng, ban hành theo quy định của Nghị định số 94.

Số lần đọc: 1057
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan