Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:  

            1. Luật thống kê là văn bản pháp lý cao nhất về công tác thống kê, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004.

            2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật thống kê phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục cho mọi đối tượng thi hành Luật thống kê trên phạm vi cả nước và gắn với mọi hoạt động thống kê.

            3. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật thống kê; trong công tác thống kê thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Số lần đọc: 1686
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan