Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            1. Tổ chức, cá nhân là đối tượng cung cấp thông tin thống kê có quyền:

 - Được thông báo quyết định, mục đích, yêu cầu, thời hạn của cuộc điều tra thống kê;

- Được phổ biến và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước;

- Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp theo quy định của pháp luật;

- Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê (như ban hành chế độ báo cáo thống kê, quyết định điều tra thống kê sai thẩm quyền, ép buộc khai man, báo cáo thông tin thống kê sai sự thật, tiết lộ các thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể khi chưa được sự đồng ý của mình,...)

2. Tổ chức, cá nhân là đối tượng cung cấp thông tin thống kê có nghĩa vụ:

- Tuân thủ các cuộc điều tra thống kê của nhà nước qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu điều tra cho điều tra viên thống kê hoặc ghi và gửi phiều điều tra cho cơ quan thực hiện điều tra thống kê; tạo điều kiện cho cán bộ điều tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của cuộc điều tra thống kê;

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp;

- Các cơ quan là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp có trách nhiệm tạo điều kiện cho cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung truy cập cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu.

Số lần đọc: 2343
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan