Tin nóng
06.03.2020

Trả lời:

Cơ quan thống kê trung ương giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia. Cơ quan thống kê trung ương có trách nhiệm thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê đối với phân loại thống kê ngành, lĩnh vực trước khi ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành phân loại thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách không thuộc phân loại thống kê quốc gia. Cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phân loại thống kê do bộ, ngành ban hành đều phải đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng, ban hành phân loại thống kê và không được trùng lặp hoặc chồng chéo với phân loại thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số lần đọc: 1260
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan