Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

Luật thống kê được ban hành vì các lý do sau:

1. Xuất phát từ vai trò của thống kê, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, liên quan đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, mọi tổ chức, cá nhân.

2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ban hành năm 1988, sau 15 năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế bất cập biểu hiện cụ thể ở một số khía cạnh sau đây:

- Do sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, đầu mối thu thập thông tin thống kê tăng gấp bội về số lượng, đa dạng về loại hình sở hữu, quy mô, ngành nghề kinh doanh, hình thức và trình độ hạch toán, đòi hỏi pháp luật phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm bao quát được các đối tượng cung cấp thông tin.

- Trong thực tiễn việc thu thập thông tin thống kê hiện nay đã xuất hiện tình trạng trùng lặp, chồng chéo, không những gây tốn kém, nặng nề cho cơ sở mà còn gây nhiễu thông tin; việc cung cấp thông tin từ kênh bộ, ngành sang kênh tập trung của Nhà nước còn rất hạn chế; vai trò điều phối của hệ thống thống kê tập trung chưa được quy định cụ thể; việc công bố thông tin còn tình trạng vừa trùng lặp, vừa không thống nhất. Do đó, cần có cơ chế chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có liên quan, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê.

- Pháp lệnh kế toán và thống kê chưa quy định cụ thể về công bố và sử dụng thông tin. Vì vậy, cần có quy định để vừa bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân, vừa công khai kịp thời, bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin tổng hợp, đồng thời có sự phân công, phân cấp trong việc công bố thông tin.

- Nhiều quy định của Pháp lệnh kế toán và thống kê đã hạn chế tính đặc thù của 2 hoạt động kế toán và thống kê: từ tên gọi đến nội dung, đối tượng phản ánh, mục tiêu...

3. Việc nghiên cứu, chọn lọc và tiếp thu những chuẩn mực chung của thống kê trong khu vực và trên thế giới cần được quy định thành nguyên tắc để số liệu thống kê nước ta bảo đảm được tính so sánh quốc tế, phù hợp với tiến trình hội nhập chung.

4. Để phù hợp và đồng bộ với các Luật và Pháp lệnh mới được ban hành trong những năm gần đây.

Số lần đọc: 1653
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan