Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

            Điều 13 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có quyền và nghĩa vụ sau đây:

            - Không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của Nhà nước;

            - Cung cấp thông tin thống kê trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê;

            - Trong trường hợp điều tra theo phương án gián tiếp, tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê phải ghi trung thực, đầy đủ theo yêu cầu của phiếu điều tra và gửi đúng hạn cho cơ quan tiến hành điều tra thống kê;

            - Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, thời hạn của cuộc điều tra thống kê ;

            - Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp theo quy định của pháp luật;

            - Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê.

Số lần đọc: 2007
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan