Tin nóng
05.07.2018

Trả lời:

- Về thể thức văn bản:

+ Quốc hội ban hành Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật thống kê 2015 (sau đây gọi chung là Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2015). Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

+ Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 (sau đây gọi chung là Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2010). Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

- Về kết cấu:

+ Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2015 chỉ quy định: Số thứ tự; mã số; nhóm, tên chỉ tiêu.

+ Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2010 quy định: Số thứ tự; mã số; nhóm, tên chỉ tiêu; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; lộ trình thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

- Về số lượng chỉ tiêu thống kê:

+ Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2015 quy định 186 chỉ tiêu thuộc 20 nhóm.

+ Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2010 quy định 350 chỉ tiêu thuộc 21 nhóm.

- Về nguyên tắc xây dựng:

+ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2015 cơ bản dựa trên nguyên tắc: (1) Phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của quốc gia; (2) Phù hợp với thực tiễn Việt Nam; (3) Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới phản ánh được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

+ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 2010 cơ bản dựa trên nguyên tắc: (1) Đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của đảng, cơ quan nhà nước các cấp; (2) Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, tăng cường chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả và các chỉ tiêu về môi trường; (3) Bảo đảm tính khả thi (phù hợp với thực tiễn); (4) Bảo đảm so sánh quốc tế.

Số lần đọc: 3039
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan