Tin nóng
26.05.2017

Trả lời:

Điều 68 Luật thống kê 2015 quy định yêu cầu đối với hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước như sau:

1. Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp, thông tin thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước do mình tạo ra.

2. Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật thống kê.

3. Tiến hành thu thập thông tin trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê.

Số lần đọc: 1314
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan