Tin nóng
17.01.2014

Trả lời:

1. Đối tượng thanh tra thống kê là tất cả những tổ chức, cá nhân cung cấp thống tin thống kê, sử dụng thông tin thống kê, tổ chức thống kê và người làm công tác thống kê.

2. Các đối tượng thanh tra thống kê có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. yêu cầu đoàn thanh tra, thanh tra viên xuất trình quyết định quyết định thanh tra, thẻ thanh tra viên và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra;

b. Tạo điều kiện để đoàn thanh tra và thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ;

c. Cung cấp tài liệu, chứng cứ và trả lời các vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của đoàn thanh tra, thanh tra viên;

d. Chấp hành các quyết định xử lý của đoàn thanh tra, thanh tra viên theo quy định của pháp luật;

đ. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyết định thanh tra, hành vi của thanh tra viên và kết luận, quyết định của thanh tra thống kê mà mình có căn cứ cho là không đúng pháp luật;

e. Yêu cấu bồi thường thiệt hại do các biện pháp xử lý không đúng pháp luật của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên gây ra.

Số lần đọc: 1600
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan