5 tháng đạt mức kế hoạch năm khá cao và tăng so với cùng kỳ năm trước như: giày da đạt 43,74%, tăng 27,88%; bột cá đạt 30,13%, tăng 16,01%; mực đông lạnh đạt 33,97%, tăng 27,88%; bột cá đạt 35,66%, tăng 9,49%; khai thác đá đạt 37,43%, tăng 10,52%; điện thương phẩm đạt 39,68%, tăng 10,16%; cá hộp đạt 35,66%, tăng 9,49%; gạch các loại đạt 40,02%, tăng 6,97%; sản ...