Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Vi phạm quy định trong các hoạt động điều tra Thống kê nhà nước với các mức phạt cụ thể như sau:

1. Cảnh cáo đối với hành vi trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên Thống kê theo quy định của phương án điều tra Thống kê;

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp chậm phiếu, biểu điều tra Thống kê theo phương pháp đối tượng điều tra tự ghi thông tin vào phiếu, biểu điều tra theo hướng dẫn của điều tra viên (viết gọn là phương pháp điều tra gián tiếp) dưới 05 ngày so với thời hạn quy định của phương án điều tra Thống kê;

b) Nộp không đủ phiếu, biểu điều tra Thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp, so với quy định của phương án điều tra Thống kê;

c) Ghi không đủ các thông tin có phát sinh vào phiếu, biểu điều tra theo quy định của phương án điều tra Thống kê.

3. Phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp chậm phiếu, biểu điều tra Thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp từ 05 ngày đến dưới 10 ngày so với thời hạn quy định của phương án điều tra Thống kê.

4. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Ghi sai lệch thông tin ban đầu do cá nhân, tổ chức được điều tra Thống kê đã cung cấp vào phiếu điều tra;

b) Tự ý ghi thông tin vào phiếu, biểu điều tra Thống kê mà không tiến hành điều tra thực tế tại đơn vị được điều tra Thống kê theo quy định của phương án điều tra Thống kê;

c) Ghi không trung thực, sai sự thật các thông tin có phát sinh vào phiếu, biểu điều tra Thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp;

d) Nộp chậm phiếu, biểu điều tra Thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp từ 10 ngày trở lên so với thời hạn quy định của phương án điều tra Thống kê.

5. Phạt tiền từ trên 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện điều tra Thống kê;

b) Khai man hoặc ép buộc người khác khai man thông tin trong điều tra Thống kê;

c) Sau 15 ngày công bố kết quả điều tra, không gửi cơ sở dữ liệu cuộc điều tra cho cơ quan Thống kê có thẩm quyền thuộc hệ thống tổ chức Thống kê tập trung theo quy định;

d) Không cung cấp trực tuyến nội dung và số liệu điều tra Thống kê tới thiết bị truy xuất theo yêu cầu của cơ quan tiến hành điều tra hoặc người thực hiện điều tra Thống kê do phương án điều tra Thống kê quy định.

6. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi phiếu điều tra đối với hành vi vi phạm tại điểm a, b, c khoản 4 và điểm b khoản 5 của Điều này.

Số lần đọc: 1510
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan