Tin nóng
09.09.2014

Trả lời:

Mục tiêu của việc đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê là đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các Bộ, ngành, địa phương và của các tổ chức, cá nhân.

Số lần đọc: 1695
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan